ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!


Σε μία κοινωνία που βουλιάζει στην παρακμή, σε έναν λαό που προσπαθούν να τον κάνουν να πιστέψει ότι πάνω απ’ όλα είναι η οικονομία και οι αριθμοί, σε αυτό τον κόσμο των ερειπίων μοναδική δύναμη αντίστασης είναι οι Εθνικιστές, που βροντοφωνάζουν: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Δράση Αφισοκόλληση από την νεολαία μας.


Oι συναγωνιστές διεξάγουν έναν ασυμβίβαστο αγώνα για Πατρίδα και Ελευθερία, για μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια και χωρίς ανάξιους πολιτικούς που την ξεπουλούν κομμάτι-κομμάτι στους ξένους δανειστές.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

The Popular Hellenic Patriotic Union (LEPEN) is a member of the European Political Party , Alliance for Peace and Freedom (APF).

The principles of APF are as follows: Political Program - Statement of Principles The Alliance for Peace and Freedom seeks to promote traditional patriotism. To this end, as a pan-European political party, we will work on this basis for the following objectives: ► We support a Europe of sovereign nations in which independent states work together on a confederal basis to meet the great challenges of our time and to protect, celebrate and promote our common Christian values ​​and European cultural heritage. ► We are trying to tackle the democratic deficit within the existing EU structures by providing an effective voice for the large number of citizens, particularly young people, who are currently alienated from the democratic process. We support the revival of popular participation in decision-making and the elimination of corruption and the influence of money and corporate media by our political institutions. ► Our goal is to help families, law-abiding citizens, young people and the unemployed often be treated as second-class citizens with the voices and organizational challenges they need to assert their rights ► The supporters of the fundamental human right in a peaceful life with a decent standard of living in our homeland are opposed to mass immigration, which often leads to discrimination and inequality - affecting both immigrants and indigenous peoples - in host nations. We are committed to providing the leadership and education required by the Youth of Europe to resist the destruction of our traditional values ​​and consequently of peoples and cultures. ► Recognizing that our different nations are an extended family, we support the proper and primary duty of each national government to act as a father in its nation and, in particular, to defend the people and the common wealth and heritage from the injustices and exploitation caused by Market logic and political and elite corruption. ► We are particularly in favor of Peace and to expose and oppose efforts to jeopardize peace and create unnecessary hostility towards the eastern half of European culture. While we recognize that there are some unresolved historical conflicts among the various European nations, we are determined to resolve these acts through negotiations and compromises instead of exploiting external forces at risk of increasing tensions and even war. ► In the ethical sphere, which is above the limits of our policy and policy, we seek to encourage our peoples and our youth to respect life from start to finish and a new spirit of sincerity, self-sacrifice and service ethos. The Alliance for Peace and Freedom (APF) logo The logo chosen to recognize the Alliance for Peace and Freedom is inspired by Greek mythology, recalling the myth of a lady named Europa and her relationship with Jupiter. This is one of the first sources where Europe's name appears. The legend says that Zeus fell in love with this wonderful lady and turned into a white bull to approach her. It is then this image of a woman who leads a bull that reaches today with all its meaning and references to an ancient culture and tradition. We firmly believe that this icon represents precisely Europe's idea of ​​the Alliance. A Europe based on ancient concepts and deep roots in history. A Europe different from the one we live today, which is governed only by a financial agreement and is a slave to bankers and institutions.

Link to website APF : https://apfeurope.com/

Η Λαϊκή Έλληνική Πατριωτική Ενωση (Λ.Ε.Π.ΕΝ.) είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Ειρήνη και την Ελευθερία (APF).


Οι Αρχές του APF είναι οι εξής:

Πολιτικό Πρόγραμμα - Δήλωση Αρχών

Η Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία επιδιώκει να προωθήσει τον παραδοσιακό πατριωτισμό. Για το σκοπό αυτό, ως πολιτικό κόμμα πανευρωπαϊκού επιπέδου, θα συνεργαστούμε σε αυτή τη βάση για τους ακόλουθους στόχους:

► Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη κυρίαρχων εθνών στην οποία τα ανεξάρτητα κράτη συνεργάζονται σε μια συνομοσπονδιακή βάση για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και να προστατεύσουν, να γιορτάσουν και να προωθήσουν τις κοινές μας χριστιανικές αξίες και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

► Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών της ΕΕ παρέχοντας μια αποτελεσματική φωνή για τον μεγάλο αριθμό πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, που επί του παρόντος αποξενώνονται από τη δημοκρατική διαδικασία. Υποστηρίζουμε την αναβίωση της λαϊκής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και την εξάλειψη της διαφθοράς και της επιρροής των χρημάτων και των εταιρικών μέσων ενημέρωσης από τους πολιτικούς μας θεσμούς.

► Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες, τους νομοταγείς πολίτες, τους νέους και τους ανέργους που αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας με τις φωνές και τις οργανωτικές προκλήσεις που χρειάζονται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους

► Ως υποστηρικτές του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος σε μια ειρηνική ζωή με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην πατρίδα μας, είμαστε αντίθετοι με τη μαζική μετανάστευση, η οποία συχνά οδηγεί σε διακρίσεις και ανισότητες - που πλήττουν τόσο τους μετανάστες όσο και τους αυτόχθονες πολίτες - στα έθνη υποδοχής. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την ηγεσία και την εκπαίδευση που απαιτείται από τη Νεολαία της Ευρώπης για να αντισταθεί στην καταστροφή των παραδοσιακών μας αξιών και κατά συνέπεια των λαών και των πολιτισμών.

► Αναγνωρίζοντας ότι τα διαφορετικά έθνη μας είναι μια εκτεταμένη οικογένεια, υποστηρίζουμε το σωστό και πρωταρχικό καθήκον κάθε εθνικής κυβέρνησης να ενεργεί ως πατέρας στο έθνος της και ειδικότερα να υπερασπίζεται τον λαό και τον κοινό πλούτο και κληρονομιά από τις αδικίες και την εκμετάλλευση που προκαλείται από τη «λογική» της αγοράς και τη διαφθορά πολιτικών και ελίτ.

► Είμαστε ιδιαίτερα υπέρ της Ειρήνης και θα εκθέσουμε και θα αντιταχθούμε στις προσπάθειες να θέσουμε σε κίνδυνο την ειρήνη και να δημιουργήσουμε περιττή εχθρότητα προς το ανατολικό μισό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αν και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες ανεπίλυτες ιστορικές διαμάχες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών εθνών, είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε αυτές τις πράξεις μέσω διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών, αντί να εκμεταλλευτούν εξωτερικές δυνάμεις με κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις και ακόμη και τον πόλεμο.

► Στην ηθική σφαίρα, η οποία βρίσκεται πάνω από τα όρια της πολιτικής και της πολιτικής μας, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τους λαούς και τη νεολαία μας να σέβονται τη ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος και ένα νέο πνεύμα ειλικρίνειας, αυτοθυσίας και ήθος της υπηρεσίας.Το λογότυπο της Συμμαχίας για την Ειρήνη και την Ελευθερία (APF)

Το λογότυπο που επιλέχθηκε για την αναγνώριση της Συμμαχίας για την Ειρήνη και την Ελευθερία, εμπνέεται άμεσα από την ελληνική μυθολογία, υπενθυμίζοντας το μύθο μιας κυρίας με την ονομασία Ευρώπη και της σχέσης της με τον Δία. Αυτή είναι μια από τις πρώτες πηγές όπου εμφανίζεται το όνομα της Ευρώπης. Ο μύθος λέει πως ο Δίας ερωτεύτηκε αυτήν την υπέροχη κυρία και μετατράπηκε σε λευκό ταύρο για να την πλησιάσει.

Είναι η εικόνα μιας γυναίκας που οδηγεί έναν ταύρο που φτάνει μέχρι σήμερα με όλο το νόημά της και παραπέμπει σε έναν αρχαίο πολιτισμό και παράδοση.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει ακριβώς την ιδέα της Ευρώπης που έχει η Συμμαχία. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αρχαίες έννοιες και βαθιές ρίζες στην ιστορία. Μια Ευρώπη διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα, η οποία κυβερνάται μόνο από οικονομική συμφωνία και είναι δούλος τραπεζιτών και θεσμών.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Ετοιμαστείτε: Μέσω Βαυαρίας θα μας επιστρέφονται οι «παράτυποι μετανάστες» – Ποια είναι τα κέντρα transit


«Παράτυποι» μετανάστες που θα γίνονται με διαδικασίες fasto-track «νόμιμοι» από τις ελληνικές αρχές.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας μερικές μέρες πριν πανηγύριζε από τις Βρυξέλλες για την νέα συμφωνία (που φυσικά περιλαμβάνει την Ελλάδα) στο προσφυγικό, λίγοι ήξεραν τι μας περίμενε.

Σταδιακά ωστόσο αποκαλύπτεται το μέγεθος και τα…τετελεσμένα άλλης μίας συμφωνίας-κόλαφος για τους Έλληνες. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αφορά εθνικό ή οικονομικό θέμα, αλλά το προσφυγικό.

Με την Εθνική Δεξιά στην Ευρώπη να έχει αποκτήσει σημαντικά ερείσματα ακόμη και στην γερμανική κυβέρνηση, η συμφωνία την οποία πρώτη απ’όλους η Ελλάδα δέχθηκε να συνάψει αφορά την άμεση επιστροφή προσφυγικών πληθυσμών στην εκάστοτε χώρα υποδοχής.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως το βάρος πέφτει σε χώρες όπως η Ελλάδα, που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια ως «πύλες εισόδου» για τους μετανάστες εξ ανατολάς.

Από τα εδάφη λοιπόν της Βαυαρίας, αναμένεται να μας στέλνονται σταδιακά σημαντικοί αριθμοί προσφύγων που θα κρίνονται «παράνομοι» στη Γερμανία και ως εκ τούτου θα επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες στην χώρα υποδοχής. 

Η βάση εξάλλου της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας , για την οποία θυμίζουμε πανηγύριζε ο Έλληνας πρωθυπουργός, έγκειται στην επιστροφή προσφύγων κατά το δοκούν από τις γερμανικές αρχές.

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί το μέλλον των προσφύγων που προέρχονται από χώρες (π.χ. Αυστρία) με τις οποίες η Γερμανία δεν έχει συνάψει κάποια διμερή συμφωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραμονή των προσφύγων στα κέντρα transit «κλειστού τύπου» δεν θα πρέπει να ξεπερνά την μία βδομάδα.

Έκτοτε το μέλλον τους παραμένει άγνωστο, δίχως να αποκλείεται η περίπτωση που χώρες σαν και την Ελλάδα επωμίζονται το βάρος και αυτών των πληθυσμών ίσως με μία συμπληρωματική συμφωνία.

Εκείνο που για την ώρα είναι σίγουρο αφορά την επανεισδοχή πολλών από εκείνους τους μετανάστες που κάποια στιγμή κατά τα προηγούμενα χρόνια καταγράφηκαν στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε πως για τις δευτερογενείς μετακινήσεις, η Γερμανίδα καγκελάριος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ανέφερε ότι συμφωνήθηκε πως οι πρόσφυγες που εντοπίζονται στα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας από γερμανικές αρχές και οι οποίοι έχουν εισέλθει στο σύστημα Euroduc από την Ελλάδα και την Ισπανία, θα επιστρέφονται σε αυτές τις χώρες.

«Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την Ισπανία και κυρίως την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου». Αυτό θα συμβαίνει μόνον αν οι αιτούντες άσυλο εντοπίζονται στα σύνορα Γερμανίας- Αυστρίας, είχε διευκρινίσει η Α. Μέρκελ, έπειτα από την διμερή συμφωνία της με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Σε παράκρουση οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: Φρούριο η Θεσ/κη – Kρύβεται από το λαό ο Α.Τσίπρας – Οι Μακεδόνες του ετοιμάζουν υποδοχή


Για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, την στιγμή που η βόρεια Ελλάδα συγκλονίζεται από τεράστιες συγκεντρώσεις σε Καστοριά, Φλώρινα, Αριδαία, Καβάλα, Κομοτηνή, Έδεσσα, Γιαννιτσά με τις πορείες να φτάνουν μέχρι Λάρισα, Λαμία, Σαντορίνη και Κρήτη. Ηδη οι Μακεδονίες, ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον Α.Τσίπρα εναντίον της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών


Η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές ετοιμάζει πρόγραμμα παρεμβάσεων στη Βόρεια Ελλάδα σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμφωνία για το Σκοπιανό ώστε να μιλούν όλοι για την οικονομία και όχι για το Σκοπιανό. Μόνο έτσι πιστεύουν πως θα μπορέσουν να εμφανιστούν ξανά μπροστά στον λαό. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για πρόγραμμα …. «ρουσφετιών».
Παράλληλα οι υπουργοί έχουν αρχίσει -με εντολή Μαξίμου- να εστιάζουν στα προβλήματα που έχουν μεταφέρει σε κάθε υπουργείο βουλευτές της Β.Ελλάδας, προκειμένου να αυτά να λυθούν το ταχύτερο δυνατό….
Ετσι,η τετραμερής Σύνοδος Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας-Σερβίας αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Hayatt που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
Ο χώρος του ξενοδοχείου επιλέχθηκε(!!) τελικά αντί του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες διπλωματικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού.

Δηλαδή, δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης.
Μέχρι τώρα αντίστοιχες σύνοδοι πραγματοποιούνταν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή εντός του πολεοδομικού ιστού. Ομως, με τον κόσμο να είναι εξοργισμένος από το θέμα των Σκοπίων, κρίθηκε σκόπιμο –προφανώς για λόγους ασφάλειας- η τετραμερής να πραγματοποιηθεί στο ΗΥΑΤΤ, ο χώρος του οποίου είναι πιο εύκολα ελεγχόμενος.
Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει το βράδυ της ίδιας μέρας καθώς την Πέμπτη στις 12 υπάρχει «μάχη» στην Βουλή και συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το χρέος και την οικονομία μετά από αίτημα του Κ. Μητσοτάκη.
Την ίδια ώρα που θα βρίσκεται ο Αλ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση για τη Μακεδονία και κατά της συμφωνίας των Πρεσπών στο Λευκό Πύργο στις 8.
Συγκέντρωση στον τερματικό σταθμό του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη διοργανώνει σήμερα ο Φορέας Ανένδοτου Αγώνα για τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Ο Φορέας καλεί τους Θεσσαλονικείς να συγκεντρωθούν στις 17.00, «στη στάση του ΙΚΕΑ με μία ελληνική σημαία», με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη, για την Τετραμερή Σύνοδο Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Σερβίας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.
Νωρίτερα το πρωί, στις 10.30, μέλ της διαδικτυακής ομάδας «Παύλου Μελάς Σύγχρονος Μακεδονικός Αγώνας» καλούν σε συγκέντρωση μπροστά στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ενώ το βράδυ, στις 20.00, πολίτες δίνουν ραντεβού στο κέντρο της πόλης.
Οι συμμετέχοντες στις τελευταίες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται ενάντια στη συμφωνία, προγραμματίζουν κινητοποίηση στις 20.00, στον Λευκό Πύργο.
Στις 10:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συνταξιουχικές οργανώσεις κατά των περικοπών των συντάξεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πορείας.
Στις 10:30 στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Μακεδονία μετά από κάλεσμα στο facebook.
Επίσης από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, απολυμένοι συμβασιούχοι της ΕΥΑΘ, θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της εταιρείας, στην Εγνατία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Οι κολπατζήδες της «εύφορης (και πλέον υπόδουλης) κοιλάδας»…


Εκτός από τον Διάβολο στις λεπτομέρειες κρύβονται και οι απατεωνιές. Η συγκράτηση του ΦΠΑ στα νησιά, που με τόσες τυμπανοκρουσίες ανήγγειλαν τα αλαλάζοντα κύμβαλα, θα είναι εν ισχύι μόνον για έξι μήνες – Κύριος οίδε (αν και δεν ασχολείται) μετά…

Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι στην πραγματικότητα ένας μηχανισμός συμπίεσης των συντάξεων στο διηνεκές. Κι όμως, η κυβέρνηση διασπείρει τεχνηέντως πτερόεντα έπεα περί μη μείωσης (πάλι για έξι μήνες) των συντάξεων, προσέτι δε τα παπαγαλάκια των non paper διαδίδουν ότι θα δοθεί και δέκατη τρίτη σύνταξη – και να δοθεί, εκεί που σου έχουν φάει το βόδι σου δίνουν πίσω την ουρά να την κάνεις γραβάτα.

Όσο για τις απατεωνιές που κρύβονται στο «σύμφωνο Ζάεφ - Τσίπρα»,ουκ έστιν έλεος για το μυαλό του ανθρώπου είτε είναι σίτιζεν παύλα ιθαγενής είτε είναι χάντρα παύλα ετερόκλητος όχλος. (Ήδη ο κ. Ζάεφ προπαγανδίζει στον λαό του τη συμφωνία στη βάση της «κατάκτησης του έθνους και της γλώσσας»).

Όμως δεν είναι μόνο οι απατεωνιές που ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής ζωής στο ανάστημα της σοφιστείας και του εξυπνακισμού, είναι και η ιδεολογική τρομοκρατία που βάζει το μυαλό των πολιτών στον γύψο. Όποιος δεν συμφωνεί με τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ (και της Κομαντατούρ των Αφεντικών του) είναι εθνικιστής, ακροδεξιός και φασίστας!!! Και κατά τούτο, πρώτον οφείλουμε ευχαριστίες στον ΣΥΡΙΖΑ που διαπιστώνει ότι οι Έλληνες κατά το μεγάλο πλήθος και κατά την πλειονότητα είναι εθνικιστές, ενώ κατά δεύτερον πρέπει να θαυμάσουμε το κουράγιο των «Αριστερών» να κυβερνούν τόσους εθνικιστές και πάσης άλλης φύσεως παλιόσκυλα, αν πάρουμε στα σοβαρά τον κ. Πολάκη ή τον κ. Καρανίκα, όπως και τον ίδιο τον Τσίπρα όταν ομιλεί για «ετερόκλητους όχλους» και δεν βγάζει κιχ για τους ακροδεξιούς συνεταίρους του στην κυβέρνηση (που ο ΣΥΡΙΖΑ λοιδορεί ως ψεκασμένους). Οι τερατολογίες μιας τερατογένεσης.

Από την αιχμαλωσία στην οποία η Ελλάδα έχει οδηγηθεί οικονομικώς και πολιτικώς πολύ χειρότερος είναι ο παραλογισμός και η ανηθικότητα που μετέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσει να κυβερνά – απ’ ό,τι φαίνεται μόνον τις καρέκλες του. 

Προς τούτο το μόνον όπλο του Τσίπρα είναι οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του, οι κωλοτούμπες και οι ύβρεις. Και βεβαίως η πόλωση και ο εμφυλιοπολεμικός λόγος. Κατηγορεί λόγου χάριν ο μπιστικός της Μέρκελ τους αντιπάλους του ότι είναι μπιστικοί της Μέρκελ! Αυτός ο κενός λόγος είναι άκρως επικίνδυνος. Όχι μόνον διότι δεν βγάζει πουθενά, παρά μόνον στην επιμήκυνση του μισθού του Καρανίκα, αλλά διότι υποθηκεύει τα πράγματα προς το χειρότερο – μετά τα Σκόπια η Αλβανία και Κύριος οίδε (αν και δεν ασχολείται) τι άλλο, ενώ οι χαίνουσες πληγές (του χρέους, του ασφαλιστικού, της αξιοπρεπούς εργασίας, της διαχείρισης των εθνικών πόρων κ.τ.λ.) βαθαίνουν χαρούμενα με τυμπανοκρουσίες και νίκες, καθώς και με γραβάτες από φθηνές παρλάτες. Είναι σαν ένα αποτυχημένο μπουλούκι ηθοποιών της μετεμφυλιοπολεμικής εποχής να τριγυρνάει στα χωριά παίζοντας μια Γκόλφω της ελεεινής μορφής που γλείφει τους κοτζαμπάσηδες επί σκηνής και βρίζει για εθνικιστή και βρωμοφασίστα όποιον έντρομος ή αηδιασμένος αποστρέφει το πρόσωπο.

Φοβάμαι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, κυπατζίδικο και παρακρατικό, θα οδηγηθούμε ώς τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. 

Ξεμείναμε επί προσώπου Γης να ’χουμε επί σκηνής μια παράτα παλιάτσους που φυλάνε Θερμοπύλες με ήθος τρολ και λογισμό στα κόλπα…