ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ»

ΑΡΘΡΟ 1 
Τίτλος - Έδρα - Έμβλημα 
1.1. Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με τίτλο «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ» (και συγκεκομμένα «Λ.Ε.Π.ΕΝ.») από τον : Χρήστο Ρήγα του Ανδρέα, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αλλά ασκεί τη δραστηριότητά του σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Ελληνίδες και Έλληνες, η δε ακριβής διεύθυνση της έδρας του κόμματος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.
Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, σέβονται και υπηρετούν το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. 
1.2. Έμβλημα του Κόμματος είναι το κάτωθι : 
1.3. Περιγραφή εμβλήματος: Ενωμένοι αρχαίοι ελληνικοί μαίανδροι κυανού χρώματος σε λευκό φόντο, που σχηματίζουν κύκλο, εντός του οποίου απεικονίζεται φλόγα, η οποία σχηματίζεται από τρεις άνισες σιγμοειδείς καμπύλες η προς τα επάνω απόληξη των οποίων εκτείνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η μεγαλύτερη αυτών κείται πρώτη αριστερά και είναι χρώματος κυανού, η μεσαία είναι χρώματος κόκκινου και η μικρότερη χρώματος κυανού. Ο κύκλος περικλείεται από δύο σειρές λέξεων, η πρώτη εκ των οποίων βρίσκεται στο επάνω ημισφαίριο και αποτελείται από τις λέξεις του τίτλου «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» με διάκενο μεταξύ τους, με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου, η δε δεύτερη βρίσκεται στο κάτω ημισφαίριο και αποτελείται από τις λέξεις του τίτλου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ», με διάκενο μεταξύ τους, με κεφαλαία γράμματα χρώματος κυανού, σε εμφανώς μικρότερη γραμματοσειρά.
1.4. Η «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» («Λ.Ε.Π.ΕΝ.») με τη γνωστοποίηση του ονόματος και του εμβλήματός της, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης αυτών, σύμφωνα με το Νόμο. 
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικές Ιδεολογικές Αρχές του Κόμματος
Οι αξίες της «ΛΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» εδράζονται στην άσβεστη αγάπη για την πατρίδα, στην ορθόδοξη πίστη και στη διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων του Ελληνικού Λαού. 
Βασικούς στόχους του Κόμματος αποτελούν : α) Η διατήρηση και η διακίνηση των διαχρονικά αναλλοίωτων ιδεών και αξιών του Ελληνισμού και η μεταλαμπάδευσή τους στις νέες γενιές, δια της συνέχισης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του σήμερα, της διάδοσης του υψηλού εκπολιτιστικού προορισμού του, της διακήρυξης και προαγωγής των αρχών της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της αξιοκρατίας, αλλά και β) Η συλλογική αναβάπτιση του Ελληνικού Λαού και η τόνωση της αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησής του διαμέσου της προώθησης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και των αξιών της αρχαιοελληνικής γραμματείας. 
ΑΡΘΡΟ 3
        Μέλη
Μέλος του Κόμματος της «Λαϊκής Ελληνικής Πατριωτικής Ένωσης» μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει καταδικασθεί για το αδίκημα της απιστίας κατά του Δημοσίου, αποδέχεται τους γενικούς πολιτικούς στόχους, τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του κόμματος. 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κτήση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους
4.1. Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται με την υποβολή αίτησης για ατομική εγγραφή του ενδιαφερομένου στο επίσημο μητρώο μελών του κόμματος είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά, περιφερειακά ή τοπικά γραφεία του κόμματος δια συμπληρώσεως ειδικού προς τούτο εντύπου είτε δια της υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Κόμματος είτε κατά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου με αίτηση που υποβάλλεται στο εκλογικό τμήμα στο οποίο προσέρχεται το υποψήφιο νέο μέλος για να ψηφίσει. Η αίτηση πρέπει να  περιλαμβάνει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και τη ρητή διαβεβαίωσή του ότι αποδέχεται τις ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος.
Για την αποδοχή της αίτησης και την απόκτηση της ιδιότητος του μέλους εισηγείται η Περιφερειακή Επιτροπή ύστερα από επιβεβαίωση της ταυτοποίησης των στοιχείων του αιτούντος. Για την αποδοχή της αίτησης απαιτείται απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου.  
Στη συνέχεια, το νέο μέλος εγγράφεται στα μητρώα μελών και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρούνται στην έδρα του Κόμματος, όπου καταχωρούνται και τα στοιχεία του, καταβάλλεται η εκάστοτε καθοριζόμενη συνδρομή και απονέμεται η κάρτα μέλους.
4.2. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται μόνο για σπουδαίο λόγο, ιδία δε : 
4.2.α. Με την οικειοθελή αποχώρηση από το Κόμμα, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος προς την Κεντρική Διοίκηση ή την Κομματική Οργάνωση στην οποία ανήκει.
4.2.β. Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από τη «Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση», που προκύπτει με κατάδηλο τρόπο, ιδίως μάλιστα με την υποστήριξη άλλου πολιτικού κόμματος ή εγγραφή του ως μέλους άλλου κόμματος. 
4.2.γ. Με τη διαγραφή του από τα μητρώα των μελών του Κόμματος, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου πειθαρχικού Οργάνου, όταν το μέλος:
4.2.γ1. Προβαίνει σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος.
4.2.γ2. Δεν τηρεί το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Κόμματος.
4.2.γ3. Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων και δεν εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.
4.2.γ4. Προκαλεί με τη συμπεριφορά του και τις ενέργειες ή παραλείψεις του βλάβη στη λειτουργία της Κομματικής Οργάνωσης.
4.2.γ5. Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
4.2.γ6. Εκθέτει το Κόμμα με το ήθος και την εν γένει κοινωνική συμπεριφορά του.
4.2.γ7. Διαπιστωθεί ότι έχει δηλώσει αναληθή ατομικά στοιχεία και έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφίου μέλους.   
4.2.γ8. Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα ή στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Ανάλογα με την φύση του αδικήματος και τα στοιχεία της υπόθεσης, από την έκδοση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης και έως ότου αυτή καταστεί αμετάκλητη, μπορεί να αναστέλλεται η άσκηση όλων ή ορισμένων δικαιωμάτων του μέλους, με διαπιστωτική πράξη της Πολιτικής Επιτροπής.
4.3. Για την απώλεια της ιδιότητος του μέλους απαιτείται εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής, επί της οποίας αποφασίζει το Πολιτικό Συμβούλιο.  
4.4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια όλων των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους, καθώς και για την αναστολή της, για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί. Σε καθ’ εκάστη των ανωτέρω περιπτώσεων, το μέλος αντικαθίσταται άμεσα, για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 5
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών
5.1. Τα μέλη οφείλουν να σέβονται και να τηρούν απαρέγκλιτα το παρόν Καταστατικό του Κόμματος, τους εφαρμοστικούς αυτού Κανονισμούς, τις αποφάσεις των μονομελών και συλλογικών οργάνων του Κόμματος, τις ειδικές εγκυκλίους των αρμοδίων Κομματικών Οργάνων και τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Πειθαρχικής Δικαιοδοσίας του Κόμματος. 
5.2. Κάθε με λόγο ή πράξη ενέργεια, ως και η συμμετοχή σε οργανώσεις ή ομάδες που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες αντιστρατεύονται τις ιδεολογικές και   προγραμματικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του Κόμματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος.
5.3. Τα μέλη πρέπει να μετέχουν ενεργά στην κομματική ζωή και δράση, να εργάζονται προσωπικά για την ανάπτυξη, προβολή και πραγμάτωση των ιδεολογικών και προγραμματικών αρχών του Κόμματος, καθώς και για την προάσπιση των πολιτικών του θέσεων.
5.4. Κάθε μέλος που έχει εκλεγεί ή τοποθετηθεί σε όργανα του Κόμματος, πρέπει να συμμετέχει σε αυτά ενεργά, άλλως χάνει το αξίωμα ή την ιδιότητά του και αντικαθίσταται, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.
5.5. Κάθε μέλος πρέπει να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος.
5.6. Τα μέλη πρέπει να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση και αναλύονται κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων του Κόμματος.
5.7. Κάθε μέλος της «Λαϊκής Ελληνικής Πατριωτικής Ένωσης» έχει δικαίωμα: 
5.7.α. Να θέτει υποψηφιότητα για εκλογή του στα όργανα του Κόμματος, μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή του στο Κόμμα. 
5.7.β. Να μετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκλογές, ψηφοφορίες και λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος, στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού και των   αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων του Κόμματος. 
5.7.γ. Να διατυπώνει κόσμια και ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις του στις συνεδριάσεις των οργάνων στα οποία μετέχει και να απευθύνεται για κάθε θέμα στα αρμόδια όργανα του Κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σ’ αυτά. 
5.7.δ. Να απολαμβάνει την ηθική, πολιτική και κάθε εν γένει κάλυψη του Κόμματος για την δράση που αναπτύσσει, μέσα στα όρια της ιδεολογίας των αρχών, και των πολιτικών θέσεων της παράταξης και του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6
Βασικές οργανωτικές και λειτουργικές αρχές
Η Οργάνωση και Λειτουργία του Κόμματος βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και του Νόμου και όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. 
Κύριο μέλημα του Κόμματος αποτελεί η αρχή της κοινωνικής ευθύνης, σε απόλυτη συνάρτηση και αμφίδρομη επικοινωνία με το λαό και βασικό προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και στη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Βασική επιδίωξη αποτελεί η στήριξη του λαού και της κοινωνίας.
Η δραστηριότητα των μελών και των Οργάνων του Κόμματος διέπεται από τις αρχές της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία ασκεί εποπτεία και ενιαία καθοδήγηση στο σύνολο των επιμέρους Κομματικών Οργανώσεων. Στόχος του Κόμματος είναι η συνεχής διαδραστικότητα, αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης, των Οργάνων και Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και των μελών και φίλων του Κόμματος, με γνώμονα την προώθηση των ιδεών και αρχών του Κόμματος, την υλοποίηση των αποφάσεων και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τους στόχους.
Τα συλλογικά Όργανα συγκροτούνται από τα μέλη του Κόμματος, αναπτύσσονται από τη βάση προς την κορυφή και λειτουργούν αμφίδρομα. Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να αναφέρεται και να λογοδοτεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στο σώμα από το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς.
Η λειτουργία των συλλογικών Οργάνων του Κόμματος βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος. Οι αποφάσεις των συλλογικών Οργάνων είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη τους, οι δε αποφάσεις των υπερκειμένων Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκειμένων. Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.ΑΡΘΡΟ 7
Οργανωτική διάρθρωση
Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του κόμματος «ΛΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ» είναι:
7.1. Το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος.
7.2. Ο Πρόεδρος του Κόμματος και της Πολιτικής Επιτροπής.
7.3. Η Πολιτική Επιτροπή.
7.4. Το Πολιτικό Συμβούλιο.
7.5. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος.
7.6. Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Πειθαρχικό Συμβούλιο). 
7.7. Πανελλαδικά, το κόμμα μπορεί να διαρθρώνεται σε επίπεδο Δήμου (Τοπικό) και επίπεδο Περιφέρειας. Σε πλαίσιο Πανελλαδικής Οργάνωσης, όργανα του κόμματος θα είναι δεκατρείς (13) Περιφερειακοί Εκπρόσωποι και τριακόσιοι πενήντα (350) Δημοτικοί Εκπρόσωποι.   
Για την εκάστοτε διάρθρωση του Κόμματος, θα λαμβάνονται υπόψη οι οργανωτικές και λειτουργικές του ανάγκες, καθώς και η διοικητική δομή της χώρας, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Δυνάμει των ανωτέρω, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος θα μπορούν να συνιστώνται ειδικές κομματικές ή θεματικές οργανώσεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, κοινωνικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, οικολογικές ή με βάση κάθε άλλου είδους δράση και εμπειρία των μελών του κόμματος), οργανώσεις Ετεροδημοτών, ως και οργανώσεις Ελλήνων του Εξωτερικού (ομογενών), οι οποίες δεν θα απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά θα τελούν υπό την εποπτεία και τον πλήρη έλεγχο της Κεντρικής Διοίκησης. Κάθε θέμα που θα αφορά τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές των κατά τα άνω οργανώσεων, θα ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό. 
7.8. Η κτήση οιασδήποτε ιδιότητας ή αξιώματος εκ των στην παράγραφο αυτή αναφερομένων σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τη δυνατότητα παράλληλης κτήσης άλλης ιδιότητος ή αξιώματος σε έτερο όργανο του Κόμματος.  


ΑΡΘΡΟ 8 
Συγκρότηση του Εθνικού Συνεδρίου
8.1. Το Εθνικό Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο της «ΛΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ». Οι λόγω της ιδιότητος ή του αξιώματός τους σύνεδροι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα ή το αξίωμά τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου. Τα μέλη του Εθνικού Συνεδρίου πρέπει να είναι μέλη του Κόμματος. 
8.2. Το Εθνικό Συνέδριο συγκροτείται:
α. Από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
β. Από τα ιδρυτικά μέλη και τους πρώην Προέδρους του Κόμματος.
γ. Από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ. Από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
ε. Από το Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.
στ. Από τους Γραμματείς και τους Αναπληρωτές Γραμματείς του Κόμματος.
ζ. Από τους υποψήφιους Βουλευτές που δεν εξελέγησαν στις τελευταίες, πριν από το Συνέδριο, εκλογές για το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
η. Από τα διατελέσαντα, από συστάσεως του Κόμματος, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αντίστοιχης αρμοδιότητας Οργάνων του παρελθόντος.
θ. Από τους Προέδρους των Επιτροπών και Συμβουλίων του άρθρου 7, καθώς και των Συμβουλίων των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 9 
 Σύγκληση του Εθνικού Συνεδρίου
9.1. Το Εθνικό Συνέδριο συνέρχεται τακτικά (Τακτικό Εθνικό Συνέδριο) κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή της Πολιτικής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησής του, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το Τακτικό Εθνικό Συνέδριο συγκαλείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνόδου του. Κατά το διάστημα αυτό τελούνται οι προσυνεδριακές διαδικασίες διαλόγου και η εκλογή των αντιπροσώπων για το Εθνικό Συνέδριο.  Η Σύγκληση του Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου μπορεί να αναβληθεί, για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 
9.2. Το Εθνικό Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (Έκτακτο Εθνικό Συνέδριο) όταν συντρέχει ειδικός λόγος, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, την οποία γνωστοποιεί στην Πολιτική Επιτροπή ή με απόφαση των 3/5 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και συνεδριάζει νόμιμα με την σύνθεση του αμέσως προηγούμενου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Εθνικού Συνεδρίου, το κατά την § 9.1. χρονικό διάστημα των δύο μηνών, περιορίζεται σε ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της συνόδου.

ΑΡΘΡΟ 10 
Αρμοδιότητες του Εθνικού Συνεδρίου
10.1. Το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, όταν συγκαλείται ως τακτικό, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
10.1α. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κόμματος.
10.1β. Χαράσσει τη γενική πολιτική γραμμή του Κόμματος.
10.1γ. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό του Κόμματος.
10.1δ. Εκλέγει τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
10.2. Το Εθνικό Συνέδριο που συγκαλείται εκτάκτως έχει όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Η διαδικασία των συζητήσεων στο Εθνικό Συνέδριο, καθώς και ο τρόπος λήψης των αποφάσεών του, ρυθμίζονται από τον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του που καταρτίζεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11
Ο Πρόεδρος του Κόμματος
Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος και εκφραστής των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών αρχών και κατευθύνσεών του.
Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
11.1. Ηγείται του ιδεολογικού αγώνα, της πολιτικής και κομματικής δράσης του Κόμματος.
11.2. Διατυπώνει τις θέσεις του Κόμματος σε κάθε ζήτημα που παρουσιάζεται στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.
11.3. Προΐσταται της Οργάνωσης του Κόμματος και όλων των επιμέρους κομματικών οργανώσεων και συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία τους.
11.4. Εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
11.5. Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πολιτικής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και κάθε άλλου κομματικού Οργάνου στο οποίο παρίσταται.
11.6. Συγκαλεί το τακτικό και έκτακτο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, ως ειδικότερα στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται.
11.7. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού Συνεδρίου, της Πολιτικής, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
11.8. Μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους του Κόμματος, στους οποίους μπορεί να αναθέτει την προσωρινή αναπλήρωσή του όταν κωλύεται, την εποπτεία και τον συντονισμό ειδικότερων τομέων ευθύνης που καθορίζει ο ίδιος, καθώς και κάθε άλλη, κατά την κρίση του, αρμοδιότητα.
11.9. Ορίζει με αποφάσεις του τα μέλη της Πολιτικής ή/και της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα τον επικουρούν στα καθήκοντά του, τους Αναπληρωτές Γραμματείς της Πολιτικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τους Γραμματείς του Κόμματος και τους αναπληρωτές τους, τον Εκπρόσωπο Τύπου του Κόμματος και τους αναπληρωτές του.
11.10. Προεδρεύει του Εθνικού Συνεδρίου και ορίζει τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του.
11.11. Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Κόμματος ή σε τρίτα πρόσωπα, για τη δικαστική ή εξώδική εκπροσώπησή του.
11.12. Συγκαλεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, σε Εθνική Συνδιάσκεψη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τους τέως Βουλευτές και τους υποψηφίους Βουλευτές που δεν εξελέγησαν κατά τις αμέσως προηγούμενες εθνικές εκλογές και είναι μέλη του Κόμματος, τους Γραμματείς του Κόμματος, καθώς και τους επικεφαλής άλλων οργανωτικών μονάδων που λειτουργούν στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Οργανώσεις του Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 12
Εκλογή Προέδρου
12.1. Από την ίδρυση του Κόμματος και για το πρώτο έτος μετά από αυτή, ως Πρόεδρος του Κόμματος ορίζεται ο εκ των ιδρυτών του Χρήστος Ρήγας του Ανδρέα.
12.2.  Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση, Πρόεδρος του Κόμματος είναι αυτός που εκλέγεται νόμιμα ανά τριετία, αφού συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία επί ψηφοφορίας ενενήντα εννέα (99) πανελλαδικά, ανά Νομό, εκλεγμένων εκλεκτόρων.    
12.3. Δικαίωμα θέσης υποψηφιότητας για εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που έχουν εγγραφεί στα μητρώα μελών ένα έτος πριν από τις εκλογές. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως στις τοπικές οργανώσεις, διαβιβάζεται στις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Οργανώσεις και περαιτέρω στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος.
12.4. Σε περίπτωση που υποβληθεί μια μόνο έγκυρη υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος ή σε περίπτωση που υποβληθούν μεν περισσότερες υποψηφιότητες αλλά αποσυρθούν όλες, πλην μίας, έως την έναρξη της    ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει εάν θα διεξαχθεί ψηφοφορία ή εάν θα ανακηρύξει ως Πρόεδρο του Κόμματος τον μοναδικό υποψήφιο.
12.5. Η ψηφοφορία είναι άμεση, καθολική και μυστική, διενεργείται με κάλπη και ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την κατά τα άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων κατά το συντομότερο δυνατόν, με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
12.6. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία και ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.). Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος και συγκροτείται από ένα μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ένα μέλος εκ του σώματος των ενενήντα εννέα (99) πανελλαδικά, ανά Νομό, εκλεγμένων εκλεκτόρων.   
Η Κ.ΕΦ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της και καθορίζει, με απόφασή της, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου του Κόμματος, την προθεσμία και τη διαδικασία για την υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων κατά υποψηφιοτήτων, καθώς και τη διαδικασία για την ανακήρυξη των υποψηφίων.
Η Κ.ΕΦ.Ε εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις ή εγκυκλίους δια των οποίων, πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμίζονται κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή όλα τα διαδικαστικά της ψηφοφορίας θέματα και μεταξύ άλλων ειδικότερα:
Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής και η ώρα έναρξης και λήξης της πρώτης και της τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας. 
Β. Ο αριθμός και οι χώροι των εκλογικών τμημάτων.
Γ. Τα δικαιώματα των υποψηφίων κατά την εκλογική διαδικασία.
Δ. Η μορφή, το χρώμα, οι διαστάσεις και η εκτύπωση των ψηφοδελτίων, με ειδική μέριμνα ώστε αυτά να είναι ξεχωριστά για κάθε έναν υποψήφιο.
Ε. Η διαμόρφωση των εκλογικών τμημάτων, ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα αποδεκτά νομιμοποιητικά έγγραφα για την αναγνώριση της ταυτότητας των ψηφοφόρων, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογών και η διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
Στ. Η κατάρτιση της κατάστασης ψηφισάντων σε κάθε κάλπη και το κλείσιμό της μετά το τέλος της ψηφοφορίας.
Ζ. Η διαδικασία συγκριτικής επαλήθευσης του αριθμού των ψηφισάντων και των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, καθώς και της αποσφράγισής τους.
Η. Η διαδικασία υποβολής και εκδίκασης ενστάσεων κατά της εγκυρότητας ψηφοδελτίων και για τις περιπτώσεις ακυροτήτων τους.
Θ. Η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και έκδοσης του αποτελέσματος ανά κάλπη και εκλογικό τμήμα.
Ι. Ο αριθμός, ο τύπος και ο τρόπος συμπλήρωσης και υπογραφής των σχετικών πρακτικών.
Κ. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων και η έκδοση και ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος της εκλογής. 
ΚΑ. Η συγκέντρωση του εκλογικού υλικού.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να ζητεί την συνδρομή των Γραμματέων και των υπηρεσιών του Κόμματος, για κάθε ζήτημα που αφορά στην οργάνωση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου.
   
     ΑΡΘΡΟ 13 
Αμφισβήτηση του Προέδρου
13.1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε. 
13.2. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος.
13.2α. Η διαδικασία αμφισβήτησης του Προέδρου ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής έγγραφης πρότασης από τα 2/5 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η πρόταση γίνεται δεκτή εφόσον υπερψηφισθεί από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εάν γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης του Προέδρου του Κόμματος, ενεργοποιείται η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. 
13.2β. Εάν η πρόταση αμφισβήτησης δεν συγκεντρώσει την παραπάνω πλειοψηφία, απορρίπτεται. 

       ΑΡΘΡΟ 14 
    Συγκρότηση και Αρμοδιότητες 
                                    του Πολιτικού Συμβουλίου
14.1. Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από το τακτικό Εθνικό Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Από την ίδρυση του Κόμματος και για ένα έτος μετά από αυτή ή έως την εκλογή οριστικού Πολιτικού Συμβουλίου από το Εθνικό Συνέδριο εντός του έτους, ορίζεται προσωρινό επταμελές Πολιτικό Συμβούλιο. Του Πολιτικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος, ο οποίος και το συγκαλεί, κατά την κρίση του.
14.2. Αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου αποτελούν: 
14.2α. Η διαχείριση των πάσης φύσεως επειγόντων, εκτάκτων και μείζονος σημασίας περιστατικών. 
14.2β. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 5/7 τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, τις οποίες εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή.
14.2γ. Η υπόδειξη οιουδήποτε Έλληνα πολίτη για τη θέση του υποψηφίου εκλέκτορα στις εκλογές για την ανάδειξη του σώματος των ενενήντα εννέα (99) Πανελλαδικά, ανά Νομό, εκλεγμένων Εκλεκτόρων.
         
ΑΡΘΡΟ 15 
Συγκρότηση και Εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής
Η Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων. Η θητεία των μελών της Πολιτικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος. 
Η Πολιτική Επιτροπή είναι τετραμελής και συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ως Γενικό Γραμματέα αυτής και τρία (3) αιρετά μέλη, τα οποία εκλέγονται από ενενήντα εννέα (99) πανελλαδικά, ανά Νομό, εκλεγμένους εκλέκτορες, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.    
Κατά τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής και προκειμένου να σχηματισθεί πλειοψηφία κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου προσμετράται ως διπλή. 

         ΑΡΘΡΟ 16 
Σύγκληση και αρμοδιότητες της Πολιτικής Επιτροπής
16.1. Η  Πολιτική  Επιτροπή  συγκαλείται από  τον  Πρόεδρο του Κόμματος κάθε δύο (2) μήνες, έκτακτα, δε, σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδία δε σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτα πολιτικά γεγονότα, με απόφαση του ιδίου του Προέδρου ή των 2/5 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
16.2. Η Πολιτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
16.2α. Χαράσσει την πολιτική του Κόμματος, με βάση την ιδεολογία και το Καταστατικό και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εθνικού Συνεδρίου.
16.2β. Έχει την ευθύνη της προβολής και της διάδοσης των ιδεολογικών και προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος.
16.2γ. Συγκαλεί το Εθνικό Συνέδριο, ορίζει τον τόπο και την ημερομηνία της συνόδου του και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη και τις γενικές εισηγήσεις που καταρτίζει η Εκτελεστική Επιτροπή.
16.2δ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος.
16.2ε. Υποβάλλει στο Εθνικό Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του Κόμματος στην προηγούμενη περίοδο.
16.2στ. Εγκρίνει, ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, τις υποχρεωτικές τροποποιήσεις που επέρχονται στο Καταστατικό και επικαιροποιεί ανάλογα, με απόφασή της, το κείμενό του.
16.2ζ. Εισηγείται στο Εθνικό Συνέδριο τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
16.2η. Εγκρίνει και τροποποιεί τους ειδικούς Κανονισμούς οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας των Οργανώσεων και Οργάνων του Κόμματος μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
16.2θ. Έχει την ευθύνη και μέριμνα για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού Συνεδρίου.
16.2ι. Εκλέγει από τα μέλη της το Γραμματέα της.
16.2κ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτήν από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή την Εκτελεστική Επιτροπή και μπορεί να αναθέσει σ’ αυτούς την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της.
16.2κα. Μπορεί να εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.
16.3. Η Πολιτική Επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, 
ομάδες εργασίας και ομάδες μελέτης με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την 
κοινωνία και το Κόμμα, καθώς και διάφορα τμήματα, όπως Αυτοδιοίκησης, 
Αγροτικού, Συνδικαλισμού. Η στελέχωση των τμημάτων γίνεται όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας της. Τα τμήματα, οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας και 
μελέτης επεξεργάζονται προτάσεις και διαμορφώνουν εισηγήσεις που συζητούνται 
στην Ολομέλεια της Πολιτικής Επιτροπής και τίθενται σε ψηφοφορία.
16.4. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής μετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας, καθώς και των τμημάτων, επιτροπών και ομάδων εργασίας ή μελέτης 
στις οποίες έχουν τοποθετηθεί.
16.5.  Τα θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και 
στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της ρυθμίζονται από ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από αυτήν.

     ΑΡΘΡΟ 17 
 Σώμα 99 Πανελλαδικά εκλεγμένων Εκλεκτόρων
Οι εκλογές για την ανάδειξη του σώματος των ενενήντα εννέα (99) εκλεγμένων πανελλαδικά, ανά Νομό, εκλεκτόρων, διεξάγεται ανά τριετία, ανά Περιφέρεια. 
Στις εκλογές μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος εκλέκτορας, οιοσδήποτε Έλληνας πολίτης επιλεγεί με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ως εκλέκτορας εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων.  
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ενενήντα εννέα (99) εκλεκτόρων κατανέμεται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:
1. Αττική : 17 
2. Θεσσαλονίκη: 7
3. Αχαϊα: 5
4. Κρήτη: 4
5. Ηλεία: 8
6. Μεσσηνία: 5
7. Λακωνία: 1
8. Αρκαδία: 1
9. Κορινθία: 1
10.Αργολίδα: 1
11.Ιόνια Νησιά : 2
12. Αιτωλοακαρνανία: 8
13. Ήπειρος: 3
14. Δυτική Μακεδονία: 4
15. Ανατολική Μακεδονία: 6
16. Κεντρική Μακεδονία: 3
17. Θράκη: 5
18. Βόρειο Αιγαίο: 5
19. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα: 5
20. Θεσσαλία: 8 

ΑΡΘΡΟ 18
Συγκρότηση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής
18.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι πενταμελής. Συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, ο οποίος προεδρεύει αυτής και τέσσερα μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους ενενήντα εννέα (99) πανελλαδικά εκλεγμένους ανά Νομό εκλέκτορες, κάθε τριετία. 
18.2.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και προεδρεύεται από τον ίδιο ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον οριζόμενο Αναπληρωτή του. Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε, κατά την κρίση του Προέδρου με απόφαση του ιδίου του Προέδρου ή του 3/5 των μελών της, όταν το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις. Κατά τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και προκειμένου να σχηματισθεί πλειοψηφία κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου προσμετράται ως διπλή. 
18.3. Ο Πρόεδρος του Κόμματος μπορεί να αναθέτει στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής την εποπτεία τομέων δράσης.ΑΡΘΡΟ 19 
Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
19.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι διαρκές Όργανο, που υλοποιεί τις αποφάσεις του Κόμματος και είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
19.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
19.2α. Εισηγείται στην Πολιτική Επιτροπή σχετικά με την πολιτική του Κόμματος και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της εφαρμογής των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής.
19.2β. Καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση του Κόμματος, στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
19.2γ. Προπαρασκευάζει και εποπτεύει τις εργασίες του Εθνικού Συνεδρίου, σε συνεργασία με την Οργανωτική του Επιτροπή.
19.2δ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών του Εθνικού Συνεδρίου και τις γενικές εισηγήσεις που υποβάλλονται σ’ αυτό.
19.2ε. Εισηγείται τους ειδικούς Κανονισμούς Οργάνωσης, Συγκρότησης και λειτουργίας των Οργανώσεων και Οργάνων του Κόμματος στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια γα την έγκρισή τους.
19.2στ. Ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις των Κανονισμών του Κόμματος.
19.2ζ. Μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου κομματικού Οργάνου:
Α. Να προβαίνει στην αντικατάσταση της Διοίκησης οποιασδήποτε κομματικής Οργάνωσης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατάφωρη δυσλειτουργία της και να διορίζει ταυτόχρονα άλλη.
Β. Να προβαίνει στην αντικατάσταση ορισμένων από τα μέλη της διοίκησης οποιασδήποτε κομματικής Οργάνωσης, όταν με πράξεις ή παραλείψεις τους παραβλάπτουν έκδηλα την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.
Γ. Τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη   διαδικασία   λήψης   αποφάσεων   και   κάθε   άλλη   σχετική   λεπτομέρεια, ρυθμίζονται   από   τον   ειδικό   Κανονισμό   Λειτουργίας   της,   που   εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή.

            ΑΡΘΡΟ 20
Επιτροπή Δεοντολογίας – Πειθαρχικό Συμβούλιο 
20.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και τους οικείους ειδικούς Κανονισμούς του Κόμματος.
20.2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι μία, κεντρική, τριμελής, προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, συγκροτείται όπως προβλέπεται στον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του σώματος και εκδικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα - σύμφωνα με τα στον Κανονισμό Λειτουργίας και στους Ειδικούς Κανονισμούς οριζόμενα - πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του, των μη Κοινοβουλευτικών μελών της Πολιτικής Επιτροπής, των υποψηφίων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών των τελευταίων εκλογών, των μελών των διοικήσεων των συλλογικών κομματικών Οργανώσεων και Οργάνων, ως και αυτών των εκλεγμένων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών του Κόμματος. 
20.3. Τα  θέματα που αφορούν  τα  αδικήματα, τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις, τη συγκρότηση, τη σύγκληση και τη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, ρυθμίζονται από Κανονισμό που εγκρίνεται από την Πολιτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 21 
Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών
21.1. Ο Πρόεδρος του Κόμματος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της επιλογής των υποψηφίων Βουλευτών του Κόμματος που δεν εκλέγονται ατομικά με σταυρό προτίμησης, κατά τις διακρίσεις του εκάστοτε ισχύοντος εκλογικού νόμου, καθώς και των υποψηφίων Ευρωβουλευτών του Κόμματος. 
21.2. Με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, στις περιπτώσεις και στις εκλογικές περιφέρειες που η εκλογή διεξάγεται με σταυρό προτίμησης, κατά τις διακρίσεις του εκάστοτε ισχύοντος εκλογικού νόμου, είναι δυνατό να συμμετέχουν στη διαδικασία της   επιλογής των υποψηφίων Βουλευτών για το Εθνικό Κοινοβούλιο και τα μέλη του Κόμματος, κατά τα εξής :
21.2α. Κάθε πολίτης που είναι μέλος του Κόμματος και έχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο προσόντα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση προκειμένου να επιλεγεί ως υποψήφιος Βουλευτής του Κόμματος, σε μια και μόνη εκλογική περιφέρεια. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως και αυτοπροσώπως στην Τοπική Οργάνωση της οικείας εκλογικής περιφέρειας. 
21.2β. Αφού συγκεντρώσει και εξετάσει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για κάθε εκλογική περιφέρεια, η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα υποψηφίων και εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο του Κόμματος. 
21.2γ. Ο Πρόεδρος του Κόμματος, αφού λάβει υπόψη του την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιλέγει τους υποψηφίους ανά Περιφέρεια Βουλευτές που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του Κόμματος και καταρτίζει τους συνδυασμούς του Κόμματος.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης και με ειδική εγκύκλιο της Πολιτικής Επιτροπής. Με την εγκύκλιο αυτή μπορεί να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης, όπως π.χ. να συνοδεύεται αυτή από τις υπογραφές ορισμένου αριθμού μελών του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στις κομματικές Οργανώσεις της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 22 
Κανονισμοί Λειτουργίας.
Οι ειδικοί Κανονισμοί που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό εγκρίνονται από την Πολιτική Επιτροπή και καθορίζουν τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Οργάνων και Οργανώσεων του Κόμματος. Με αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνονται Κανονισμοί και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει ειδική ρύθμιση.
Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, το αργότερο, μετά από κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Κόμματος, καθίστανται επιβεβλημένες οι αντίστοιχες τροποποιήσεις των Κανονισμούς Λειτουργίας, μετά από έγκριση της Πολιτικής Επιτροπής. Έως την έγκριση των νέων Κανονισμών ισχύουν οι υφιστάμενοι, με εξαίρεση όσες τυχόν προβλέψεις τους είναι ευθέως αντίθετες προς τις τροποποιημένες διατάξεις του Καταστατικού του Κόμματος.
ΑΡΘΡΟ 23 
Έγκριση και Ψήφιση Ιδρυτικής Πράξης - Καταστατικού
Ο τίτλος του Κόμματος, το έμβλημά του, ο πρώτος Πρόεδρος, καθώς και άπασες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εγκρίθηκαν και ψηφίσθηκαν (ως έπεται) από τους Ιδρυτές του Κόμματος, καθώς επίσης, σύμφωνα με τα στο άρ. 29 Ν. 3023/2002 οριζόμενα, από διακόσιους πολίτες με δικαίωμα ψήφου την 22.12.2015 και ισχύουν από την ψήφισή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Χρήστος Α. Ρήγας                                   
(αδτ ΑΕ 581639)                                                     
(υπογραφή)                                                                   
                                                                                                  
                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου